سپ: یازدهمین شرکت برتر منابع انسانی

SAP رهبری در عرصه نرم‌افزارهای کاربردی کارفلو - SAP به عنوان یک رهبر بازار در عرصه نرم‌افزارهای کاربردی، به شرکت‌ها در هر اندازه و صنعتی کمک می‌کند تا کار خود را بهتر انجام دهند؛ از دفترهای کوچک گرفته تا جلسات هیات مدیره شرکت‌های بزرگ، از انبار…